Süreçlerde Risk Analizi

EĞİTİMİN HEDEFİ

Süreçlerde Risk Analizi, süreçte veya sürecin etkilediği unsurlarda risk oluşturabilecek aksama ve  problemlerin ortaya çıkmadan önce belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve risk seviyesinin düşürülmesi,  problemlerin ortaya çıkmaması için gerekli faaliyetlerin başlatılmasıyle ilgili sistematik çalışmadır. Süreçlerin yönetimi süresince ortaya çıkabilecek hata ve problem türlerinin tanımlanması ve önlenmesi ve paydaşlara zarar verebilecek durumları önlemeye yarayan bir tekniktir. Bu eğitimde katılımcıların “Süreçlerde Risk Analizi”ni etkili ve kapsamlı olarak uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerini geliştirme yönündeki hedeflerimiz; 

 • Süreç analizi teknikleriyle ilgili bilgileri iletmek, 
 • Süreçlerde karşılaşılabilecek problemlere yönelik risk ve önceliklendirme yaklaşımını güçlendirmek, 
 • Risk yönetimi ve risk odaklı yaklaşıma yönelik yaşam tarzı, felsefe, yaklaşım, teknikler ve unsurları  paylaşmak, 
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak, 
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için birlikte problem çözme konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmaktır. 


EĞİTİMİN FELSEFESİ

Risk Analizi’nin temel felsefesi, sürecin tasarım aşamasından itibaren hataların olası nedenlerini değerlendirmek, hatayı sonradan bulmak ve düzeltmek yerine hata ve aksama risklerini önceden belirleyerek önlemektir.  Böylece süreç akışı süresince karşılaşılan kontrol ve hata maliyetlerinden kaçınmak ve toplam maliyetleri azaltmak mümkündür. Sistematik bir yaklaşımla ve bu yaklaşımdan gelen bilgilerle hataların yeni ürün ve süreçlerde tekrarlanması önlenir. 

Uygulamaya alınmış bir sürecin güvenilirliğini sağlamak çok önemlidir. Güvenilirlik süreçlerin iç müşteri ve dış müşteri tatminini doğrudan etkileyen önemli bir özelliğidir. Bu nedenle sürecin güvenilirliğini sağlamak için atılacak adım, olası hataların türlerini ve bunların ürün ya da sürece etkilerini belirleyebilecek bir risk analizinin yapılması ve sürecin güvenilirliğinin kontrol altına alınmasıdır. 

Başarılı bir risk analizi, benzer süreçlerin geçmiş deneyimlerine dayanarak hata türlerinin ve risklerinin tanımlanmasını sağlar. Risk analizi ile belirlenen konular önceliklendirilir, gerekli düzeltici ve geliştirici faaliyetler uygulanarak riskler düşürülür. 

Bu eğitimin amacı, katılımcıların süreçlerde risk analizi yöntemini aktif ve etkili olarak uygulayabilecek seviyede tanımaları ve uygulama becerilerini geliştirmeleri sağlamaktır. 


PROGRAM İÇERİĞİ

 • Süreç ve risk kavramı, 
 • Problem çözme ve önleme yaklaşımı, 
 • "Süreç Risk Analizi"nin amacı ve katkıları, 
 • "Süreç Risk Analizi"nin temel adımları, 
 • Risk analizinin temel bileşenleri; Şiddet, olasılık, keşfedilirlik, 
 • Potansiyel süreç hataları ve riskleri; 
 • Risklerin etkileri ve nedenleri, 
 • "Şiddet" boyutunun belirlenmesi, 
 • "Olasılık" boyutunun belirlenmesi - Örnek uygulamalar, 
 • "Keşfedilirlik" boyutunun belirlenmesi - Örnek uygulamalar, 
 • Risklerin önceliklendirilmesi, 
 • Risk puanı ve yorumlanması, 
 • Eylem Planı, 
 • İyileştirme Performansı takibi ve yorumlanması, 
 • Risk analizi ekibinin oluşturulması, 
 • Risk analizi çalışmasının ekip olarak uygulanması, 
 • Örnek vaka çalışmaları. 


EĞİTİM YÖNTEMİ

Eğitim süresince risk analizi yaklaşımını temel alan çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. 

Eğitimin bütününde risk analizi örnek uygulamaları, iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir. 

Süreçlerde risk analizi ile ilgili olarak kuruluşa özgü yaşanmış ve geçerli uygulama örnekleri, gruplar halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede iletilen teknik ve yöntemlerin eğlenceli bir ortamda “uygulayarak öğrenme” fırsatı sağlanır. 

Eğitimde firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır. 


EĞİTİM ORTAMI

Genel katılıma açık eğitim: Eğitim konuları, süreç risk analiziyle ilgili olarak genel bir kuruluş ve vaka örneği üzerinden süreç yapısı, süreç riskleri, süreç risk değerlendirme unsurları dikkate alınarak yorumlanır. Uygulama örnekleri, ekipler halinde vaka çalışmaları yapılarak ele alınır. Bu sayede risk analizini bir vaka üzerinden canlı olarak “uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. 

Kuruluş içi eğitim: Eğitim konuları, süreç risk analiziyle ilgili olarak kuruluşa özgü seçilen bazı süreçler, süreç akışı, süreç riskleri, süreç performansı, risk şiddeti ve olasılık verileri  dikkate alınarak gerçekleştirilir ve yorumlanır. Risk hesaplama ve değerlendirme örnekleri, ekipler halinde seçilen süreçlerde risk analizi yapılarak ele alınır. Bu sayede paylaşılan teknik ve yöntemleri “uygulayarak ve yorumlayarak öğrenme” sağlanır. Eğitimde süreç risklerine yönelik firmanın sektörü ve yapısı dikkate alınarak özgün örnekler, olaylar paylaşılır ve canlandırılır. 


SÜRE

Eğitim süresi 2 gündür. 


KATILIMCILAR

 • Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki üst ve orta seviye yöneticiler, 
 • Süreçlerde risk analizi görevi üstlenecek yönetici ve sorumlular, 
 • Süreç sahipleri ve süreç sorumluları, 
 • Yönetim sistemleri yönetici ve sorumluları, 
 • Süreç risk analizi konusunda bilinç ve farkındalık seviyesinin geliştirilmesi hedefi kapsamında her seviyede sorumlu ve çalışanlar. 


KATILIMCI SAYISI

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 18 katılımcı öngörülmüştür. 


İLİŞKİLİ EĞİTİMLER

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Teknikleri,  
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve diğer yönetim sistemi eğitimleri. 
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Şimdi Rezervasyon Yap