Kurumsal Değerler ve Profesyonel Çalışma Becerileri Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFİ

Bu eğitimde kuruluş içindeki katılımcıların kurumsal değerleri tanımlama, algılama, benimseme, paylaşma ve çağdaş profesyonel becerilerle bütünleşme konularında bilgi ve yaklaşımlarını güçlendirme ve yaygınlaştırma hedeflerimiz; 

 • Kurumsal değerleri ve ilkeleri tanımlamak, yorumlamak ve paylaşmak, 
 • Çağdaş iş yaşamı ilkeleri doğrultusunda etkili, üretken, yaratıcı, katılımcı ve takım çalışmasına yatkın profesyonel çalışanlar olma yolunda becerileri geliştirmek, 
 • Sektöre ve organizasyon yapısına bağlı olarak her görevin önemi, değeri ve yarattığı etkileri değerlendirmek, 
 • Çalışma alışkanlıklarını ve yaklaşımlarını kurumsal değerlerle ilişkilendirerek çalışanları doğru ve olumlu yönde etkilemek, 
 • Kurumsal değerler çerçevesinde sektörel konular, planlı ve sistematik çalışma, müşteri odaklılık ve müşterilerle iletişim, kuruluş içinde iletişim, problem çözme, katılım, yaratıcılık, takım çalışması ...vb konularında örnekler ve uygulamalarla bilgi paylaşmak, 
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ortak bir atmosfer yaratmaktır. 


EĞİTİMİN FELSEFESİ

Kuruluşun bütününde temel değerlerin ve hedeflerin bütün çalışanlar tarafından doğru ve kapsamlı olarak bilinmesi, anlaşılması, farkındalığın yüksek olması, güncel yaşamla ilişkili olarak yaşatılması büyük önem taşıyor. 

Kuruluş yönetiminde ve iş yaşamında çalışanların katılımcı olması büyük önem taşıyor. Katılım; kurumsal yapıda vizyon, politika ve strateji, hedeflerin belirlenmesi, alınan kararlar, problem çözme, iyileştirme çalışmaları gibi alanları kapsıyor. Bu alanlarda çalışanların fikir, düşünce ve önerileri alınıyor, gerekli yetki ve sorumlulukların verilmesiyle problem çözme ve iyileştirme kararlarını çalışanlar alıyor, uyguluyor ve gelişmeleri izliyor. 

Çalışanların sadece tanımlanan işi rutin olarak yapan değil, içinde bulunduğu ortamı ve koşulları değiştiren, geliştiren, iyileştiren yönünü geliştirmek gerekiyor. Kuruluşlar bu gizli gücü etkili olarak devreye sokabildiklerinde ve tüm süreçlere ortak edebildiklerinde daha hızlı, daha verimli, daha ekonomik, daha kaliteli iş sonuçlarına ulaşıyorlar. Çalışanlar, katılım sağlamaları ve yetkinliklerini geliştirmeleri sayesinde kuruluşlarına daha yüksek aidiyetle bağlı, ekip ruhuna yatkın, daha mutlu, daha motive bir ekip oluşturuyor. 

Bu eğitimin hedefi, kuruluşlarda çalışanlarla ortak anlayış ve yaklaşım oluşturmak üzere temel değerlerin, kurum kültürü unsurlarının ve temel profesyonel çalışma ilkelerinin hep birlikte irdelenmesi, paylaşılması ve ortak bir ruh ve atmosfer yaratılmasıdır. 


PROGRAM İÇERİĞİ

 • Kuruluş’un faaliyet alanı, temel süreçler ve sektörel özellikler, 
 • Kuruluşun tarihi, kültürü, değerleri, önemli ilkeleri, 
 • Vizyon, misyon ve politika tanımlarının önemi ve anlamı, 
 • Temel kurumsal değerlerimiz, 
 • Kaliteli ürün ve hizmetin önemi, 
 • Müşterimiz kimdir ? İç müşteri – dış müşteri, 
 • K+atılım, paylaşım, aidiyet, işbirliği, dayanışma ve ekip çalışmasının önemi, 
 • Kuruluşa özgü temel bilgiler ve iyileştirme alanları, yürütülen projeler, 
 • Öneri ve görüşler. 


EĞİTİM YÖNTEMİ

Yapılacak çalışmalar sadece kuruluş içi olarak bir proje olarak ele alınır ve 3 aşamada gerçekleştirilir. 

Mevcut durum analizi: Kuruluş ziyaret edilerek temel kurumsal yapı, kuruluşun yönetim yapısı ve kurum kültürünü oluşturan unsurlar hakkında analiz ve değerlendirme yapılır. 

Çalıştay: Kuruluşun yönetim ekibinin katılımıyla temel kurumsal yapı, kuruluşun temel değerleri ve çalışma ilkeleri hakkında ortak dil ve anlayış oluşturulur ve temel unsurlar tanımlanır. 

Paylaşım ve sunum tasarımı: Özgün bir tasarım çalışması yapılarak çalıştay’da belirlenen temel ilke ve değerleri yansıtan “görsel ve ifade içeriği” hazırlanır. 

Yaygınlaştırma Sunumları: Tasarımı yapılan tanıtım ve paylaşım sunumu, kuruluş içinde kısa süreli sunumlarla paylaşılır. 

Yaygınlaştırma sunumları süresince çeşitli görsel uygulama, canlandırma ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Sunumlar süresince iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir. 


EĞİTİM ORTAMI

Çalıştay ve yaygınlaştırma sunumlarının katılımcı sayısına uygun genişlikte, paylaşıma uygun kuruluş içi veya dışı bir ortamda düzenlenmesi sağlanır. 


SÜRE

Projedeki aşamaların süresi, alınacak temel bilgiler sonrasında belirlenir. 


KATILIMCILAR

 • Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki üst ve orta seviye yöneticiler, 
 • Süreç sahipleri ve süreç sorumluları, Birim ve bölüm yöneticileri, 
 • Bütün çalışanlar. 


KATILIMCI SAYISI

Çalıştay ve yaygınlaştırma sunumları katılımcı sayıları alınacak temel bilgiler sonrasında belirlenir. 


İLİŞKİLİ EĞİTİMLER

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Hedeflerle Yönetim - Strateji ve Hedef Belirleme, 
 • Kurumsal Görgü ve Davranış Kuralları. 
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Şimdi Rezervasyon Yap