Kurumsal Görgü ve Davranış Kuralları Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFİ

Kurumsal yapı içinde bütün çalışanlar ortak bir yaşam alanını paylaşır. Bu ortak yaşam alanında temel kural, ilke ve yaklaşımlara karşı herkesin duyarlı, uyumlu ve saygılı olmasıdır. 

Sadece kuruluş içi bir proje olarak ele alınan bu çalışmada katılımcıların kurumsal yapı içinde ortak yaşam çerçevesinde görgü ve davranış kurallarını tanımlama, algılama, benimseme, paylaşma ve çağdaş profesyonel becerilerle bütünleşme konularında bilgi ve yaklaşımlarını güçlendirme hedeflerimiz; 

 • Kurumsal değerlerle bütünleştirerek temel görgü ve davranış ilkelerini ve kurallarını tanımlamak, yorumlamak ve paylaşmak, 
 • Çağdaş iş yaşamı ilkeleri doğrultusunda temel görgü kurallarını ve davranışları çeşitli örneklerle ve uygulama örnekleriyle paylaşmak, 
 • Kurumsal değerlerle ilişkilendirerek çalışanların genel alışkanlıklarını ve yaklaşımlarını doğru ve olumlu yönde etkilemek, 
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için ortak bir atmosfer yaratmaktır. 


EĞİTİMİN FELSEFESİ

Kurum kültürü, kuruluş içinde paylaşılan yaşam biçimidir. 

Günümüz iş hayatında "kurumsal farkındalık" yetkinliğinin özel bir önemi bulunmaktadır. Çalıştığı kuruluşun temel değerleri ve normlarını kavrayan, kurumun iç dinamiklerini bilen, içinde yer alan ve geliştiren bireylerden oluşması çok önemlidir. 

Kuruluşta kurum kültürü, zaman içinde oluşmuş olan, genel olarak kabul gören ve uygulanan yaklaşım, inanç, iletişim ve davranış yaklaşımı, alışkanlıklar, değerlerdir. Kuruluşta yer alan her birey, kurum kültürünün bir parçasıdır. Bu yaklaşım ve davranışları uygular, geliştirir ve değiştirir. 

Kuruluşta görgü ve davranış tarzı ve kuralları ender olarak yazılı şekilde tanımlanır. Önemli olan, bu kural ve ilkelerin kuruluşun yapısına uygun, gelişmeye açık, çağdaş olması, kurumsal bütünlüğün, aidiyetin ve kaliteli bir çerçevenin oluşmasını sağlamamasıdır. 

Kuruluşlarda çalışan insanlar olarak, karşılıklı saygı, sevgi, anlayış zemini oluşturmak, ortak alanları birlikte temiz, hijyenik ve estetik olarak kullanmak, mail veya telefonla en etkili ve hızlı şekilde kurmak, toplantıları karar alınan ve etkili iletişim araçlarına dönüştürmek, giyim-kuşam, selamlaşma, kutlama, çay-kahve-yemek, vb alışkanlığa dönüşmüş uygulamaları etkili şekilde gerçekleştirmek bu bütünün parçalarıdır. 

Bu projenin amacı, kuruluş içinde iş yaşamının karşılıklı saygı, anlayış, ilgi ve iletişim odaklı davranış uygulamalarını ve yaklaşımlarını geliştirmek, modern çağın değişen görgü kurallarını paylaşmak, kuruma özgü olarak zaman içinde hatalı ve eksik olarak gelişmiş bazı davranış kalıpları ve anlayışlarını değiştirmek ve geliştirmek, yaygınlaştırma sunumlarıyla tanınması, benimsenmesi ve uygulanmasına destek vermektir. 


PROGRAM İÇERİĞİ

 • Değişim yasası - İş yaşamında değişiklikler - Yeni değerler, 
 • Kurum kültürü ve kurumsal farkındalık, 
 • İş yaşamında alışkanlıklarımız, 
 • Değişen müşteri, rekabet, profesyonellik kuralları, 
 • Kimliğimiz – Kişiliğimiz - Olumlu ve olumsuz özelliklerimiz – Davranış kalıplarımız, 
 • Ortak yaşam alanları – temizlik, hijyen kuralları, 
 • Genel selamlaşma, haberleşme kuralları, 
 • Yemek, içmek, çay, kahve, sigara, 
 • Giyim- kuşam kuralları, 
 • Telefonda iletişim kuralları, 
 • Yazılı iletişim – mail ile yazışma kuralları, 
 • Misafir ağırlama, 
 • Etkili toplantı yönetimi kuralları, 
 • Öneri ve görüşler. 


EĞİTİM YÖNTEMİ

Yapılacak çalışmalar sadece kuruluş içi olarak bir proje olarak ele alınır ve 3 aşamada gerçekleştirilir. 

Mevcut durum analizi: Kuruluş ziyaret edilerek kuruluş yapısı, iletişim yapısı, temel alışkanlıklar ve kurum kültürünü oluşturan unsurlar hakkında analiz ve değerlendirme yapılır. 

Çalıştay: Kuruluşun yönetim ekibinin katılımıyla temel kurum kültürü, görgü ve davranış kuralları hakkında ortak dil ve anlayış oluşturulur ve temel unsurlar tanımlanır. 

Paylaşım ve sunum tasarımı: Özgün bir tasarım çalışması yapılarak çalıştay’da belirlenen temel ilke ve kuralları yansıtan “görsel ve ifade içeriği” hazırlanır. 

Yaygınlaştırma Sunumları: Tasarımı yapılan tanıtım ve paylaşım sunumu, kuruluş içinde kısa süreli sunumlarla paylaşılır. 

Yaygınlaştırma sunumları süresince çeşitli görsel uygulama, canlandırma ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Sunumlar süresince iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla interaktif bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir. 


EĞİTİM ORTAMI

Çalıştay ve yaygınlaştırma sunumlarının katılımcı sayısına uygun genişlikte, paylaşıma uygun kuruluş içi veya dışı bir ortamda düzenlenmesi sağlanır. 


SÜRE

Projedeki aşamaların süresi, alınacak temel bilgiler sonrasında belirlenir. 


KATILIMCILAR

 • Kuruluş içinde her fonksiyon ve seviyedeki üst ve orta seviye yöneticiler, 
 • Süreç sahipleri ve süreç sorumluları, Birim ve bölüm yöneticileri, 
 • Bütün çalışanlar. 


KATILIMCI SAYISI

Çalıştay ve yaygınlaştırma sunumları katılımcı sayıları alınacak temel bilgiler sonrasında belirlenir. 


İLİŞKİLİ EĞİTİMLER

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir. 

 • Hedeflerle Yönetim - Strateji ve Hedef Belirleme, 
 • Kurumsal Değerler ve Profesyonel Çalışma Becerileri. 
Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi: Mekan Rezervasyon Defteri
Şimdi Rezervasyon Yap