6698 SAYILI KVK KANUNUNA UYUM SÜRECİ

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“KVK”) Kanunu’nun büyük bir kısmı 7 Nisan 2016 tarihinde, kalan 9 maddesi ise 7 Ekim 2016 itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz faaliyetlerine başlamamış olmakla birlikte, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren kanunun ihlaline bağlı idari para cezaları uygulanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin KVK Kanunu’na uyum süreci devam etmektedir ve kuruluşlar için kanuna tümüyle uyumla hale gelmeleri gereken  son tarih 7 Nisan 2018’dir.

6698 SAYILI KVKK AMACI

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

6698 SAYILI KVKK KAPSAMI

Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.