ISO 14001:2015 Frequently Asked Questions (FAQs)

Wondering how to get ISO 14001:2015 certification? When should you start your organisation’s transition to the new 2015 version of the ISO 14001 environmental management system standard? Answers to those common questions and many others below.

What is the first thing that ISO 14001:2004 certified organisations should be doing?

Firstly, remember that the three-year transition deadline for ISO 14001:2015 is September 2018.  The clock is ticking – more than a year has already passed on the transition timeline, so don’t risk your existing ISO 14001 certification by waiting any longer to begin your transition journey.

In parallel, research and read the communications from ISO and LRQA to understand the proposed transition guidance.  ISO has published transition guidance, as well as guidance for the interpretation and implementation of ISO 14001:2015.

Then, have a look at how your organisation already manages your existing environmental or integrated management system.  You should already begin thinking about an outline plan, and timings for when and how you will review your management system to understand how well it relates to the new areas within ISO 14001:2015.

Also, consider how your key stakeholders’ knowledge and skills may need to be developed to help your organisation through the changes, and if they might benefit from third-party training from LRQA.

Is it too late to be thinking about ISO 14001:2015 training?

It’s never too late.  In fact, training is typically a good place to start rolling out your transition plan, to deliver a common organisation-wide understanding around the new standard, and to obtain buy-in from your top management.

During the planning process, you may also find that training for yourself, and your key people involved in the management system, might be necessary in order to upgrade existing expertise and techniques to accommodate the changes within ISO 14001:2015.

A lot has changed since the last significant revision to ISO 14001 more than 15 years ago.  Therefore, training to understand the new direction and topics introduced within ISO 14001:2015 should benefit both the individual and the organisation.

LRQA’s training courses deliver against a wide range of needs, from introductory briefings to specialised role-based courses.  Click here to learn more about our most popular courses.

What are the new and revised areas in ISO 14001:2015?

By now, you should have already heard about the introduction of the new High Level Structure, Annex SL, which is also the single biggest change contained within the ISO 9001:2015 document.  Annex SL has led to changes in relation to the term ‘Documented Information’ rather than procedures or records.  In addition, Annex SL will lead to the incorporation of the environmental management system (EMS) into the strategic thinking of the organisation and increased responsibilities on top management.

Other changes that are new to ISO 14001:2015 include:

a] processes by which an organisation protects the environment using their EMS,

b] a generic term which encourages organisations to look at protecting their overall environment rather than just the pollution they or their products and services may cause,

c] the terminology of life cycle perspective which will require an organisation to look at their products and services from the beginning to the end of their life cycle, which incorporates looking at how they will control outsourced processes, the end of life treatment and the disposal of their products or of their service,

d] a new section on context of the organisation (clause 4) which means a company has to have a process in place for the identification of internal and external interested parties,

e] a need for the organisation to develop a process by which they will determine what they will communicate, when they will communicate and to whom they will communicate,

f] the redrawing of the Plan, Do, Check, Act model within ISO 14001:2004 to reflect the Annex SL structure

How are the changes likely to impact smaller organisations?

Typically, the leadership of smaller organisations tends to be closer to their activities, so they will have a much clearer idea as to the context in which the organisation operates, who their interested parties are, and what they wish their EMS to deliver.

How do the features in the new standard impact organisations and their transition plans from the existing ISO 14001:2004?

This depends upon what organisations have included and managed within their current EMS. Organisations should contact LRQA to help them develop their transition plan.

This can be formulated through a gap analysis undertaken by an LRQA assessor, which will tell them their position in relation to the new requirements and where they need to move to. It may also identify any training needs that are necessary for the organisation.

Next steps

Talk to LRQA; as a member of the Independent International Organisation for Certification (IIOC), we are a member of all the major ISO technical committees helping to shape the new standards. We not only understand the revisions, but more importantly, we know what the revisions mean to your EMS and wider organisation and how to apply it to best effect.

Engage with LRQA to find out how a gap analysis and training on specific areas of ISO 14001:2015 can benefit you personally, as well as your organisation.

Focus on the areas that are completely new or have been revised. Those are the areas that are likely to be included in your transition plan.  Also, make sure that environmental managers and internal auditors understand the differences that Annex SL (common text and structure) will bring to the design, operation and performance of your EMS and any other management system standards in your organisation.

Begin formalising a transition plan and process and ensure that top management is involved from the start.

Annex SL'in ISO 14001:2015 standartlarına getirdiği temel değişiklikler nelerdir?

Annex SL tarafından getirilen değişiklikler ISO 9001:2015 standandartlarına getirilenlerle benzerdir. Annex SL prosedür ve kayıtlardan ziyade 'Belgelendirilmiş Bilgi' terimiyle ilgili değişiklikler getirmiştir. Ek olarak, Annex SL, Çevre Yönetim Sisteminin (EMS), kurumun stratejik düşünme ve üst yönetimin artan sorumluluklarına uyum sağlamasına öncülük edecektir.

Ne gibi değişiklikler standart yapılmıştır?

ISO Teknik Komitesi tarafından getirilen önerilerin çoğu, bir kuruluşun Çevre Yönetim Sistemleriyle çevrenin korunması için yürüttüğü çalışmaları güçlendirmek içindir. Komite, çevre politikasıyla ilgili madde tasarısını hazırlamakla yükümlüydü ve bu tasarıyla artık kuruluşlardan çevreyi koruyacaklarına dair taahhüd istenmektedir.


Böylece önceden sadece kirliliğin önlenmesi ve yasalara uyumlulukla sınırlı olan politika taahhüdlerinin kapsamı genişlemiş oldu. Artık firmalar sadece kendilerinin ya da ürün veya hizmetlerinin yarattığı kirlilikle ilgili değil, daha geniş anlamda çevrenin korunmasıyla ilgili çalışmalar yürütmeleri için teşvik edilmiş oluyor.  

ISO 14001:2015 standartları yaşam döngüsü temelli bir terminoloji sunuyor. Böylece firmalardan ürünlerinin ve hizmetlerinin yaşam döngülerinin başlangıcından sonuna kadar ilgilenmeleri bekleniyor.

Böylece dışarıdan aktarılan çalışmaların kontrolü de standartlara dahil edilmiş oluyor. Bunu başarmak için kuruluşlar neyi kontrol edebileceklerini ve/veya etkileyebileceklerini belirlemeli ve yönetim sistemleri aracılığıyla uygun denetim ve etki mekanizmaları oluşturmalıdırlar. 

Ayrıca sağladıkları ürün ve hizmetlerin kullanım süreleri dolduğundaki durumlarını ve imhalarını da düşünmek zorundadırlar. Böylece tasarım gibi alanlara da girilmiş oluyor, çünkü artık yeni ürünler tasarlanırken, tasarımı ürünün çevre performansını geliştirmenin yollarını görecek şekilde ele almak gerekecektir.

ISO 14001:2015 standarlartlarındaki önemli bir mesele de hem iç hem de dış iletişimle ilgilidir. ISO 14001:2004 standartlarında da bu konu ele alınmış olsa da, şimdi kurumun ne konuda, ne zaman ve kiminle iletişim kuracağına dair kararlar verebileceği bir süreç geliştirmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Annex SL ile ortaya çıkan bir başka değişiklikse ISO 14001:2004 belgesinde yer alan 'Planla, Yap, Kontrol Et, Harekete Geç' modelini ilgilendirmektedir. Model, Annex SL yapısını yansıtacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

ISO 14001:2004 standartları belgesine sahip kuruluşların yapacağı ilk şey ne olmalıdır?

Kuruluşlar yeni standardın gerekliliklerini incelemeye başlamalı, revize edilmiş standartların getirdiği değişiklik ve gerekliliklere uyum sağlamak için ihtiyaçları olduğunu düşündükleri eğitimler konusunda LRQA ile görüşmelidirler. 

ISO 14001:2015 standartları ilgili tarafları nasıl etkileyecektir?

Annex SL kuruluş içeriğine dair yeni bir bölüm (madde 4) içermektedir; buna göre bir şirket dahili ve harici ilgili taraflarını tanımlamak için bir özel bir süreç yürütmelidir. Kuruluşun çevresel performasında kilit öneme sahip görüşlerin belirtilmesi de süreç kapsamındadır. Çevre  Yönetim Sistemi tasarlanırken bunlar hesaba katılacaktır. Sonuç olarak, bu süreç yeni gerekliliklerin önemli bir parçasıdır.

ISO standartları revizyonları kuruluşların güncel yönetim sistemlerini nasıl etkilemektedir?

Kuruluşlar, Annex SL gerekliliklerini yerine getirebilmek için yönetim sistemlerinde ne gibi değişikliklere ihtiyaç duyacaklarını anlamak amacıyla hem ISO 9001:2015 hem de ISO 14001:2015 standartlarını incelemelidirler.

Gelecekte OHSAH 18001 standartlarına (ISO 45001 olarak bilinen taslak ISO standartları) geçerken gerekecek değişiklikler de Annex SL ile paralel olacaktır.

ISO 14001:2015 standartlarının küçük ölçekli kuruluşlar üzerindeki etkisi nedir?

Genel olarak, küçük ölçekli kuruluşların liderlikleri yürüttükleri aktiviteyle daha yakın bir ilişki içindedir, dolayısıyla kuruluşlarının hangi bağlamda çalıştığına, ilgili taraflarının kim olduğuna ve Çevre Yönetim Sistemlerinin ne sağlamasını istediklerine dair daha net bir fikirleri vardır.

Yeni standardın getirdiği yenilikler kuruluşları ve halihazırda kullandıkları ISO 14001:2004 standartlarından geçişlerini nasıl etkileyecektir?

Bu sorunun cevabı organizasyonların halihazırdaki Çevre Yönetim Sistemlerine neyi dahil ettiklerine ve neleri yönettiklerine bağlıdır. Kuruluşlar geçiş planlarını oluştururken yardım almak için LRQA ile iletişime geçmelidirler. Böylece bir LRQA denetçisi mevcut durum analizi yoluyla onların yeni gerekliliklere istinaden nerede durduklarını ve hangi yönde ilerlemeleri gerektiğini söyleyebilir. Ayrıca kuruluşun ihtiyaç duyduğu eğitim ihtiyaçları da saptanacaktır.

Yeni standartlar yayınlandıktan ne kadar süre sonra kuruluşlar geçişi?

Geçiş dönemi, standartların yayın tarihinden itibaren üç sene olarak belirlenmiştir. Son standartlar belgesi 2015 yılının Eylül ayında yayınlandı, yani kuruluşların geçiş süreçlerini Eylül 2018 itibariyle tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Geçişi ne zaman gerçekleştirmek istedikleri kuruluşların kendi kararıdır. Eğer standartların yayınlandığı gün kendilerinin hazır hissediyorlarsa, belgelendirme kurumlarıyla iletişime geçip o gün yeni gerekliliklerle ilgili belgelendirilmek isteyebilirler. Öte yandan, kuruluşun yeni sistemini geliştirmek için zamana ihtiyacı varsa, bu üç yıllık geçiş süreci içinde istedikleri herhangi bir tarihte geçişlerini tamamlayabilirler. 

Sonraki adımlar

İşe standartları inceleyerek başlayın ve tamamen yeni olan ya da revize edilmiş alanlara odaklanın. Bu alanlar muhtemelen geçiş planınıza dahil etmeniz gereken alanlardır. Annex SL'in (ortak metin ve yapı) Çevre Yönetim Sisteminize ve kurumunuzdaki diğer yönetim sistem standartlarınızın tasarım, operasyon ve performansına getireceği değişikliklerin, çevresel yöneticileriniz ve iç denetçileriniz tarafından anlaşıldığına da emin olmalısınız.

LRQA ile görüşün, Bağımsız Uluslararası Belgelendirme Örgütü'nün (the Independent International Organisation for Certification-IIOC) bir üyesi olarak yeni standartlarının şekillendirilmesine katkı sağlayan tüm büyük ISO teknik komitelerinin bir parçasıyız. Sadece revizyonlar hakkında bilgi sahibi olmakla kalmıyor, daha da önemlisi, sizin Çevre Yönetim Sisteminiz ve kurumunuz için ne anlama geldiğini ve en iyi sonucu alabilmek için ne yapmanız gerektiğini de biliyoruz. 

Mevcut durum analizi ve ISO 14001:2015 standartlarının spesifik alanlarında eğitim almanın size ve kuruluşunuza sağlayacağı faydaları öğrenmek için LRQA ile iletişime geçin. 

Geçiş planınızı biçimlendirmeye başlayın ve üst yönetimin başlangıçtan itibaren dahil edildiğinden emin olun.